Algemene Voorwaarden 

Algemene voorwaarden afslankpraktijk SanaVitala per 1 juli 2021
Artikel 1: Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent & Voedingsdeskundige: Janine de Bock, geregistreerd BGN gewichtsconsulent, zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent en leefstijlcoach. Door bijscholing continu op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. De Gewichtsconsulent begeleidt cliënten (met gewichtsproblemen) volgens de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad naar een gezond eet- en leefpatroon. Cliënten die om medische redenen voeding nodig hebben die aan specifieke eisen moet voldoen, worden niet door de gewichtsconsulent begeleid. Cliënt: de persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Verwijzer: degene (meest waarschijnlijk arts of specialist)door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen.
Artikel 2: Algemeen: De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op de onderling afgesproken locatie. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals deze vermeld staat bij de betreffende begeleidingsvorm. De cliënt is zelf verantwoordelijk kennis te nemen van deze algemene voorwaarden.
Artikel 3: Basis: De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.
Artikel 4: Verhindering: Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.
Artikel 5: Tariefstelling: Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de gewichtsconsulent zich beroept op het feit dat er elk kalenderjaar een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.
Artikel 6: Intellectueel eigendom: De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn. 
Artikel 7: Betaling: Pakketten, samengesteld door de gewichtsconsulent, dienen vooraf betaald te worden. De cliënt ontvangt een factuur en dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Een pakket verloopt 6 maanden na aankoop, tenzij anders is overeengekomen. De betaling voor een los consult dient door de cliënt aan de gewichtsconsulent, contant te geschieden aan het einde van het consult. Betalen met creditcard is niet mogelijk.
Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden: De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade. 
Artikel 9: Aansprakelijkheid: Het advies van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Cliënt geeft zelf door aan de huisarts/specialist dat hij/zij een coaching traject volgt bij gewichtsconsulent.
Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze: Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.
Janine de Bock, SanaVitala- afslank- en leefstijlcoach, De Dobbe 11, 3823GN Amersfoort
Pricacy Policy:
Leefstijlpraktijk SanaVitala Amersfoort zal uw persoonlijke gegevens niet aan derde verstrekken of verkopen. Zij zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan diegene die betrokken zijn bij het uitvoeren van onze ledenadministratie. Op uw verzoek passen we uw persoonsgegevens aan of laten we deze verwijderen. De nieuwsbrief van SanaVitala wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinde anders dan van SanaVitala zelf. Het email-adressenbestand wordt niet door gegeven of verkocht aan derden. De datagegevens die worden verzameld zijn voor eigen gebruik van SanaVitala. De data gegevens van het bezoeken van de website of facebook van SanaVitala worden alleen gebruikt voor eigen gebruik van SanaVitala, en ook niet aan derden verstrekt of doorverkocht.